Art. 16 i 36 prawa o szkolnictwie podstawowym

Pólski: Władzom Islandii zależy na tym, aby uczniowie uczęszczający do przedszkola, szkoły podstawowej i średniej, dla której język islandzki nie jest językiem ojczystym mieli również możliwość, jeśli warunki na to pozwalają, na rozwijanie swoich umiejętności również w języku ojczystym.

Szkoły podstawowe i średnie mogą język ojczysty ucznia uznać, jako część składową obowiązkowej nauki. Język ojczysty może wówczas zostać włączony w zakres języków obcych lub też, jako zajęcia fakultatywne.

W podstawach programowych dla szkół podstawowych wskazuje się na konwencję o Prawach Dziecka ONZ, w której mówi się, że: wszystkie dzieci maja prawo do zachowania swojego języka ojczystego, nawet po opuszczeniu kraju pochodzenia. Poprzez nauczanie języka ojczystego w ramach oficjalnego systemu edukacji lub poza nim wspiera się równy dostęp uczniów do nauki i wiedzy.

Zwolnienie z zajęd

Íslenska: Stjórnvöld á Íslandi leggja áherslu á að nemendur í leik-, grunn- og framhaldsskólum með annað móðurmál en íslensku fái eftir því sem kostur er tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu.

Grunn- og framhaldsskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli sem hluta af skyldunámi nemenda.  Átt er við skyldunám á erlendum tungumálum eða valgreinabundið nám.

Í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á að viðhalda móðurmáli sínu þrátt fyrir flutning frá heimalandi. Með móðurmálskennslu innan eða utan skólans er því stuðlað að jafnrétti til náms fyrir alla nemendur.