Om projektet

Kulturmødemetoden Det Flyvende Tæppe | Børn og unges sprog- og kulturskatte

Projektet er et eksempel på, hvordan kultur – og skoleområdet kan supplere hinanden gennem et tæt samarbejde. “Det Flyvende Tæppe” bygger på et udvidet og dynamisk kulturbegreb, hvor der med et kulturmøde ikke blot forståes et møde mellem nationale kulturer, men derimod en formidling af børn og unges personlige kultur, erfaringer, interesser og styrkesider. Der arbejdes med spørgsmålet ”hvad er kultur?”, og i sidste ende er det deltagernes egen kultur, der tager over. De arbejder med, definerer og udtrykker selv det, der for dem, er kultur gennem egen æstetisk praksis. I artiklen her er at finde en levende beskrivelse af et forløb i Århus efteråret 2019.

Idémageren

Kristin R. Vilhjalmsdottir, lærer og projektleder, er ophavsmand til projektet, som blev til i hendes arbejde som folkeskolelærer i Silkeborg i årene 1998-2008.  I dag er projektet både et tilbud til danske og til islandske skoler (fra børnehave- til gymnasieniveau) og gennemføres under hendes vejledning. Skoler kan bestille foredrag og vejledning til afvikling af kulturmøder, og hvis de ønsker at gøre projektet bæredygtigt og til en fast del af skolens virke, kan der laves aftale herom. Der er lige nu 10 “Flyvende Tæppe”-skoler i Reykjavik og flere på vej. I 2015 udarbejdede Kristin denne hjemmeside som en lærervejledning til projektet på islandsk i samarbejde med skoleafdelingen i Reykjavik. Her på siden er er der bl.a et omfangsrigt billed – og videomateriale. Ideen er, at materialet tillige skal publiceres på dansk.

Projektet er blevet en del af det interkulturelle arbejde på både skole- og kulturområdet i Reykjavik kommune og afvikles nu på freelance-basis. For nærmere information: kristinvil@gmail.com eller besøg projektets danske Facebook-side   Det Flyvende Tæppe | Børn og unges sprog- og kulturskatte.

Kulturmødemetoden – en vej til interkulturel kompetence 

Kulturmødemetoden er en tværfaglig metode til brug i arbejdet med sprog og kultur i undervisning af børn og unge, men kan nemt anvendes i voksenregi også.

Den kan implementeres på mange områder som fx. i forbindelse med identitetsarbejde, som bevidstgørelse om individ og samfund i samfundsfag, i dansk, musik – og dramaundervisning og i livskundskab. Projektet lægger op til mange udtryksformer og kreative læreprocesser, så det hører hjemme i et bredt kulturelt børne – og ungelandskab.

Måden at arbejde på er særdeles velegnet, der hvor flersprogetheden blomstrer, som et led til at gøre fremmedsprogsundervisning autentisk og som et fundament for udvikling af interkulturel kompetence.

Hovedformålet er at sætte spot på deltagernes styrkesider og mangfoldige kulturer gennem deres egen formidling af netop disse. Da denne personlige formidling foregår i tæt samspil og dialog med de andre involverede, har formen vist sig at være et godt afsæt for udvikling af interkulturel kompetence i undervisningen.

Projektets anvendelse i sprogfagene er endnu ny og har været afprøvet i spansk, – fransk og andetprogsundervisning i flere folkeskoler samt i andetsprogsundervisning for gymnasielever og voksne i Island.

Anerkendelser

2010 og 2015: Nomineret til den islandske avis Fréttablaðiðs samfundspris i kategorien “til forebyggelse af fordomme”.

2017: Udvalgt som Islands bidrag til Nordisk Sprogfest i Århus.

2017: Den Europæiske Sprogpris.

Hvad indebærer kulturmødet?

Følelser, fantasi og forskellige udtryksformer er noget af det, der bliver sat på spil til kulturmødet. Her får deltagerne mulighed for at mødes og introducere deres personlige kultur for hinanden i stimulerende omgivelser. En nøglefaktor ved afviklingen af projektet er, at det inter – og multikulturelle bliver set som noget, der vedrører alle i skolen og i samfundet, og som ikke nødvendigvis har noget med nationer at gøre. Alle elever er derfor involverede på lige fod. Projektet lægger op til, at der arbejdes indgående med et åbent og dynamisk syn på kultur i hele processen.

Ved afviklingen af kulturmødet er det meningen, at måden hvorpå kulturbegrebet bliver udfoldet og indarbejdet  ikke blot skal ses i lyset af en enkeltstående ”event”, men at hele forberedelsen, hjemme og i skolen, samtalerne og udvælgelsesprocessen skal føre til en generel implementering af en bevidsthed om kultur. Egen og andres.

Hensigten er, at den enkelte viser det, der betyder mest for hans eller hendes liv og eller  interesseområder. Alle i gruppen/klassen er både deltagere og tilskuere til kulturmødet.

Projektets mål:

-at skabe levende og stimulerende rammer, hvor sprog og kulturer mødes i gensidig respekt og forståelse.

-at kulturmødet foregår gennem musik, dans, billedkunst, film, madlavning, eventyr, myter, fortælling, drama, leg og bevægelse.

-at skabe rum for begejstring og betagelse af forskelle og ligheder i vores personlige kulturer og interesseområder.

-at alle oplever stolthed og glæde over egen kultur og deler denne stolthed og glæde med andre.

-at appellere til positivt, nærværende og glædesfyldt samvær.

-at medvirke til at vække børns fantasi, nysgerrighed og skaberglæde.

-at deltagerne, om man er vestjysk, vesttysk eller vietnamesisk, bliver bevidste om egen kultur ved at præsentere denne for andre.

-at der skabes rammer for, at det enkelte barn kan bevare sin kulturelle identitet i mødet med et nyt samfund (jvf. FNs børnekonvention).

-at alle involverede modtages med anerkendelse.

-at udvikle redskaber til at gøre elever til livsduelige mennesker, der evner at se mangfoldighed som noget, der kan berige frem for at bekrige.