Gode råd til lærere som underviser 12 år gamle sprogbegyndere

Fra Aktiviteter, arbejds- og organisationsformer. En forskningsrapport om begynderundervisningen i dansk i den islandske grundskole.

Læreren

gør fremmedsprogsundervisningen sjov – husker at han/hun er i gang med at påvirke elevernes holdning til deres sproglæring/sprogtilegnelse,

er ikke stresset over fejl er opmuntrende. Passer på at børnene føler sig tilpas og sørger for at de ikke er bange for at deltage, bruger kropssprog, gestikulationer, bevægelser og billeder for at demonstrere meningen af ord og vendinger,

snakker meget på dansk, især om ting og sager i elevernes nærmeste omgivelser og som giver mening for børnene. Det er vigtigt for dem at høre så meget dansk som muligt,

snakker om hvor tingene er, om billeder og ting børnene kan se, om hvad læreren og hendes elever er i gang med/arbejder på i klassen og hvad læreren vil have at eleverne skal i gang med,

gentager de samme ord, fraser og rutiner igen og igen. På den måde vænner man eleverne til sproget, ordene, intonationen,

leger lege, synger sange, bruger rim og remser og sanglege sammen med de unge,
fortæller simple historier på dansk, bruger billeder og bruger forskellige stemmer,

er ikke stresset over at eleverne bruger islandsk, deres modersmål. Svarer et spørgsmål som eleverne har stillet på modersmålet på dansk – gentager så det de har sagt på islandsk på dansk, svarer børnene så meget som muligt på dansk,

bruger modersmålet (islandsk) som støtte når der skal begyndes på en ny type aktivitet – eller når det fornemmes at ingen kan forstå hvad han/hun siger,

bruger det nye sprog, igen og igen i kendte og nye situationer. Er ikke bange for at føje nye ting til eller bruge ord og vendinger eleverne ikke er blevet præsenteret for,

planlægger timerne med variation af aktiviteter, nogle stille aktiviteter, andre støjende, nogle hvor eleverne sidder ned og andre hvor de står op og bevæger sig,

Inspiration: Slattery & Willis (2007) og Pinter (2006)