Om projektet

Det Flyvende Tæppe | sprog- og kulturmødeforløb med børn og unge

Facebook

Instagram

Den Europæiske Sprogdag 2021

“Det Flyvende Tæppe” bygger på et udvidet og dynamisk kulturbegreb, hvor der med et kulturmøde ikke blot forstås et møde mellem nationale kulturer, men derimod en formidling af børn og unges personlige kultur, erfaringer, interesser og styrkesider. Børn og unge arbejder med, definerer og udtrykker selv det, der for dem er kultur gennem egen æstetisk praksis. Projektet kan bestilles i både Danmark og Island.

Undervisningsforløbene kan både indtænkes i tværfaglig sammenhæng og i fag som dansk, kulturfag, sprog, billedkunst, musik og drama. . Måden at arbejde på er særdeles velegnet, der hvor flersprogetheden blomstrer, som et led til at gøre fremmedsprogsundervisning autentisk og som en vej til at udvikle interkulturel kompetence. Projektet lægger op til mange udtryksformer og kreative læreprocesser.

Hovedformålet er en bevidstgørelse om børnene og de unges styrkesider, interesser, sprog og kulturer gennem deres egen formidling af netop disse. Da denne personlige formidling foregår i tæt samspil og dialog med de andre involverede, har formen vist sig at være et godt afsæt for udvikling af interkulturel kompetence i undervisningen.

Projektets anvendelse i sprogfagene har været afprøvet i spansk, – fransk og andetprogsundervisning i flere folkeskoler samt i andetsprogsundervisning for gymnasielever og voksne i Island.

Idémageren

Kristin R. Vilhjalmsdottir er ophavsmand til projektet, som blev til, da hun arbejde som folkeskolelærer i Silkeborg i årene 1998-2008.  Det er et tilbud til danske og til islandske skoler (fra børnehave- til gymnasieniveau) og gennemføres under hendes vejledning. Skoler kan bestille foredrag og vejledning til afvikling af kulturmøder, og hvis de ønsker at gøre projektet bæredygtigt og til en fast del af skolens virke, kan der laves aftale herom. Der er lige nu 10 “Flyvende Tæppe”-skoler i Reykjavik og flere på vej. I 2015 udarbejdede Kristin denne hjemmeside som en lærervejledning til projektet på islandsk i samarbejde med skoleafdelingen i Reykjavik. En hjemmeside på dansk er under udarbejdelse.

For nærmere information:

kristinvil@gmail.com

Det Flyvende Tæppe på Facebook

Den Europæiske Sprogdag

Artikel i Folkeskolen

Artikel på Dokk1s hjemmeside

Midtjyllands Avis

Anerkendelser

2010 og 2015: Nomineret til den islandske avis Fréttablaðiðs samfundspris i kategorien “til forebyggelse af fordomme”.

2017: Udvalgt som Islands bidrag til Nordisk Sprogfest i Århus.

2017: Den Europæiske Sprogpris.

Hvad indebærer kulturmødet?

Følelser, fantasi og forskellige udtryksformer er noget af det, der bliver sat på spil til kulturmødet. Her får deltagerne mulighed for at mødes og introducere deres personlige kultur for hinanden i stimulerende omgivelser. En nøglefaktor ved afviklingen af projektet er, at det inter – og multikulturelle bliver set som noget, der vedrører alle i skolen og i samfundet, og som ikke nødvendigvis har noget med nationer at gøre. Alle elever er derfor involverede på lige fod. Projektet lægger op til, at der arbejdes indgående med et åbent og dynamisk syn på kultur i hele processen.

Ved afviklingen af kulturmødet er det meningen, at måden hvorpå kulturbegrebet bliver udfoldet og indarbejdet  ikke blot skal ses i lyset af en enkeltstående ”event”, men at hele forberedelsen, hjemme og i skolen, samtalerne og udvælgelsesprocessen skal føre til en generel implementering af en bevidsthed om kultur. Egen og andres.

Hensigten er, at den enkelte viser det, der betyder mest for hans eller hendes liv og eller  interesseområder. Alle i gruppen/klassen er både deltagere og tilskuere til kulturmødet.

Projektets mål:

-at skabe levende og stimulerende rammer, hvor sprog og kulturer mødes i gensidig respekt og forståelse.

-at kulturmødet foregår gennem musik, dans, billedkunst, film, madlavning, eventyr, myter, fortælling, drama, leg og bevægelse.

-at skabe rum for begejstring og betagelse af forskelle og ligheder i vores personlige kulturer og interesseområder.

-at alle oplever stolthed og glæde over egen kultur og deler denne stolthed og glæde med andre.

-at appellere til positivt, nærværende og glædesfyldt samvær.

-at medvirke til at vække børns fantasi, nysgerrighed og skaberglæde.

-at deltagerne, om man er vestjysk, vesttysk eller vietnamesisk, bliver bevidste om egen kultur ved at præsentere denne for andre.

-at der skabes rammer for, at det enkelte barn kan bevare sin kulturelle identitet i mødet med et nyt samfund (jvf. FNs børnekonvention).

-at alle involverede modtages med anerkendelse.

-at udvikle redskaber til at gøre elever til livsduelige mennesker, der evner at se mangfoldighed som noget, der kan berige frem for at bekrige.